Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Pertunmaan kunta on tiedonhallintalaissa (Laki julkisen hallinnon
tiedonhallinnasta 906/2019) tarkoitettu tiedonhallintayksikkö.
Tiedonhallintayksikön tehtävänä on lain mukaisesti ylläpitää kuvausta
hallinnoimistaan tietovarannoista ja asiarekistereistä
asiakirjajulkisuuden toteuttamiseksi.

Tämän asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoituksena on antaa yleiskuva
Pertunmaan kunnan asiarekisteristä ja palvelujen tiedonhallinnasta.
Julkisuuskuvauksen pohjalta kunnan asiakkaiden ja muiden asianomaisten
on helpompi yksilöidä ja kohdistaa tietopyyntönsä.

Asiakirjajulkisuuskuvaus sisältää myös tietoa asioiden käsittelyn
yhteydessä suoritettavasta tietojenkäsittelystä Pertunmaan kunnassa.
Kuvaus täydentyy elokuun 2022 loppuun mennessä, ja sitä päivitetään
vastaamaan kulloinkin vallitsevaa tilannetta.

Järjestelmät, joissa tietoja käsitellään
Oheistetussa liitteessä on kuvattu kunnan lakisääteisten tehtävien hoitamisessa käytettävät tietojärjestelmät.
Luettelo pidetään ajan tasalla, ja sitä päivitetään tarvittaessa.
Tietojärjestelmäluettelo (pdf)

Tietoaineiston saatavuus teknisen rajapinnan kautta
Pertunmaan kunnan tietoaineistoa ei ole saatavissa avoimesti teknisen
rajapinnan avulla.

Yhteystiedot tietopyynnön tekemiseksi
Pertunmaan kunnan asiakirjoja koskevat yksilöidyt tietopyynnöt tulee
osoittaa kunnan keskustoimistoon, joka rekisteröi pyynnöt määräaikojen
noudattamiseksi ja toimittaa ne edelleen asianomaiselle kunnan
viranhaltijalle tai palvelualueelle vastattavaksi.

Kirjallinen tietopyyntö toimitetaan sähköisesti
osoitteella keskustoimisto@pertunmaa.fi tai postitse osoitteella
Pertunmaan kunta, Pertuntie 14, 19430 Pertunmaa.