Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sidonnaisuudet

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa. Sidonnaisuuksien ilmoittamisella ja rekisterin julkaisemisella internetissä pyritään turvaamaan kunnan asukkaiden luottamusta hallinnon riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen sekä edistämään päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Ilmoitusvelvollisia ovat

 • kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä
 • hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet
 • valtuuston ja lautakunnan puheenjohtaja javarapuheenjohtajat
 • kunnanjohtaja
 • kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä jaostojen esittelijät
 • kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä
 • hoitavan toimielimen jaoston jäsenet ja varajäsenet
 • muiden lautakuntien jaostojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Ilmoitettavat sidonnaisuudet

 • johtotehtavat sekä luottamustoimet elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä
 • merkittävä varallisuus sekä
 • muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitus sidonnaisuuksista on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäviiänsä valittu. Ilmoitus on tehtävä myös, mikäli sidonnaisuuksia ei olisikaan. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Kuntalain mukaan esteellisen henkilön on edelleenkin ilmoitettava esteellisyydestään.

Sidonnaisuusrekisteri rekisteriseloste (pdf)

Sidonnaisuusilmoitukset
Pertunmaan kunnan sidonnaisuusilmoitukset (pdf)

Pertunmaan kunnan tarkastuslautakunta 20.10.2023
Lisätietoja antaa tarkastuslautakunnan sihteeri puh. 050 314 5838